Jump to content
Random Hero

Cercetatorii de la Pentagon au creat o „gaura” in timp!

Recommended Posts

Într-o bun? zi, solda?ii americani vor putea efectua opera?iuni secrete f?r? a fi observa?i, gra?ie realiz?rii unor fizicieni finan?a?i de Pentagon, care au reu?it s? creeze o veritabil? „gaur?” în timp! O echip? de cercet?tori de la Universitatea Cornell, cu sus?inerea Darpa (departamentul de cercetare din cadrul Pentagonului), a reu?it s? ascund? un eveniment pentru 40 de picosecunde, manipulând lumina.

Cercetarea a fost publicat? în jurnalul Nature, fiind pentru prima dat? când oamenii de ?tiin?? reu?esc s? mascheze un eveniment. Pân? acum, al?i cercet?tori au reu?it s? creeze momente de invizibilitate, camuflând obiecte, îns? niciodat? pân? acum nu reu?iser? s? "camufleze" perioade de timp. Pentru a camufla un obiect, cercet?torii "curbeaz?" lumina în jurul acestuia. Dac? lumina nu atinge respectivul obiect, acesta nu va fi vizibil ochiului uman.

În cazul evenimentelor, pentru a le camufla, cercet?torii modific? viteza de deplasare a luminii. Pentru a observa un eveniment, lumina emis? de respectivele ac?iuni este perceput? de ochiul uman. În mod normal, aceast? lumin? se deplaseaz? dinspre evenimentul observat spre ochiul observatorului într-un ritm constant. Reu?ita cercet?torilor de la Cornell a fost în modificarea acestui flux de lumin?, pentru o durat? foarte scurt? de timp, astfel c? evenimentul respectiv putea s? aib? loc f?r? a fi observat.

Întregul experiment a avut loc în cadrul unui cablu de fibr? optic?. Cercet?torii au lansat un fascicul de lumin? verde de-a lungul cablului, unde trecea printr-o lentil? ce împ?r?ea lumina în dou? frecven?e, una deplasându-se mai repede decât cealalt?. În timp ce aceast? separare avea loc, cercet?torii au lansat o pulsa?ie de laser ro?u de-a lungul cablului. Acest eveniment a avut loc în cadrul unei "g?uri" în timp, astfel c? a fost imperceptibil. Oamenii de ?tiin?? recunosc c? va trece mult timp pân? când se vor putea "masca" durate mai lungi, la nivel de secunde, îns? afirm? c? aceast? reu?it? poate avea multe aplica?ii concrete. Spre exemplu, tehnologia de "mascare" a timpului poate permite efectuarea unor opera?iuni secrete în cadrul unui computer, f?r? ca acestea s? poat? fi detectate.

Editorii de la Nature au declarat c? reu?ita cercet?torilor de la Cornell reprezint? "un pas important c?tre realizarea unui cloaking total spa?io-temporal". Speciali?tii de la Cornell afirm? c?, pentru a masca un eveniment cu durata de o secund? folosind aparatura cu care au efectuat experimentul revolu?ionar, ar fi nevoie de o ma?in?rie ce s-ar întinde pe 30.000 de kilometri.

sursa: descopera

Link to comment

ceas-shutterstock.jpg

Fizicienii americani finan?a?i de Pentagon au anun?at, miercuri, c? au conceput un sistem de "invizibilitate temporal?", care are capacitatea de a face ca un eveniment s? devin? complet nedetectabil timp de o frac?iune de secund?.

Acest dispozitiv experimental este inspirat din cercet?rile efectuate pentru realizarea celebrei "pelerine a invizibilit??ii", promovat? de filmele din seria "Harry Potter". Îns?, în loc s? încerce s? mascheze un obiect în spa?iu, ea îl ascunde în timp, potrivit unui studiu publicat în revista britanic? Nature.

"Rezultatele noastre reprezint? un pas important spre ob?inerea unei pelerine spa?io-temporale complete", a declarat Moti Fridman, profesor la Universitatea Cornell din New York, coordonatorul acestui studiu.

Dispozitivul fizicienilor americani folose?te propriet??ile spectrului luminos vizibil ?i faptul c? diversele culori care îl compun se deplaseaz? cu viteze u?or diferite.

Aceast? pelerin? a invizibilit??ii "temporale" începe prin a difuza o raz? de lumin? verde într-un cablu de fibr? optic?. Aceast? raz? traverseaz? apoi o lentil? care o împarte în dou? frecven?e distincte: o lumin? albastr?, care se propag? pu?in mai repede decât raza verde de origine, ?i o lumin? ro?ie, care este pu?in mai lent?.

Diferen?a de vitez? dintre cele dou? raze astfel ob?inute este accentuat? ?i mai mult prin interpunerea unui obstacol transparent.

La final, se ob?ine un fel de "decalaj temporal" între raza ro?ie ?i cea albastr? care "c?l?toresc" prin fibra optic?.

Este vorba de o diferen?? minuscul?, de doar 50 picosecunde, dar suficient? pentru a intercala o desc?rcare a unei raze laser cu o frecven?? diferit? de lumina care trece prin fibra optic?.

Dup? aceast? scurt? desc?rcare a laserului, raza ro?ie ?i albastr? vor suporta un tratament invers: un nou obstacol va accelera de aceast? dat? raza ro?ie ?i o va încetini pe cea albastr?, iar o lentil? va reuni cele dou? fascicule pentru a produce o singur? raz?, de culoare verde.

inviyibilitate-temporala-nature.jpg

esc?rcarea de laser, cu o durat? de 40 de picosecunde, este înc? prezent?, dar cum ea nu face parte din fluxul de fotoni din lumina reconstituit?, ea r?mâne total nedetectabil?.

Procedeul seam?n? cu trecerea la nivel cu calea ferat?, au declarat Robert Boyd ?i Zhimin Shi de la Universitatea Rochester din New York. Atunci când trece un tren, ma?inile se opresc în fa?a barierei, generând astfel "o gaur?" în fluxul ce reprezint? traficul auto. Dup? trecerea trenului, ma?inile accelereaz?, pân? le prind din urm? pe celelalte. Pentru un observator exterior, fluxul circula?iei pare absolut normal ?i nu exist? nicio dovad? a trecerii trenului prin intersec?ie.

invizibilitate-temporala-nature.jpg

Cercet?torii doresc, în urm?toarea etap?, s? creasc? suficient de mult "falia temporal?" care mascheaz? un eveniment.

Ei consider? îns? c? aceast? invizibilitate temporal? ar putea avea deja aplica?ii imediate, în domeniul securiz?rii comunica?iilor.

Acest procedeu permite frac?ionarea semnalelor optice ?i le face s? c?l?toreasc? cu viteze diferite, înainte de a le reasambla, fapt care face ca datele s? fie extrem de greu de interceptat.

Testele efectuate de echipa coordonat? de Moti Fridman sunt finan?ate în parte de DARPA, o agen?ie din Ministerul Ap?r?rii american, specializat? în punerea la punct a tehnologiilor futuriste, care par c? ?in de domeniul science-fiction, ?i care vor putea fi utilizate în scopuri militare.

Aceast? agen?ie a pus la punct în anii 1960 un sistem de transmisie de date între computere, punând astfel bazele unui sistem care urma s? devin? ulterior re?eaua de internet actual?.

Sursa

Link to comment
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...